Overordnede regler for Blindsigts e-mail lister.

Download regelsættet for Blindsigts lister i PDF-format

Note: (Dette regelsæt giver den tydeligste forståelse, såfremt skærmlæseren er opsat til, at medtage paranteser i oplæsningen)

 • 1: Blindsigt indsamler dit fulde navn og email som kun vil være tilgængelige for bestyrelsen eller en fysisk eller juridisk person som bestyrelsen anmoder om at bistå i løsningen af bestyrelsens opgaver.
 • 2: Videregivelse af oplysninger. Dit navn og email kan videregives til tredjemand, som leverer eller bistår med levering af service til blindsigts drift. Disse oplysninger vil ikke blive brugt til andet end det der er nødvendigt for at kunne levere den ovennævnte service. De vil således ikke blive brugt til kommercielle formål, profilering eller lignende.
 • 3: Oplysninger som blindsigt har modtaget, vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendig for at kunne levere servicen, eller hvis en bruger anmoder bestyrelsen herom.
 • 4: Har bestyrelsen videregivet personhenførbare oplysninger vil de blive slettet straks efter brug for det konkrete formål.
 • 5: Den der huser Blindsigts e-mail lister har udelukkende ansvar for serverdriften, så listerne kan fungere så optimalt som muligt. Hertil hører en enkelt liste ved navn “Blindsigt ” (der administreres af bestyrelsen), som anvendes til generel information om hvad der sker på Blindsigt.
 • 6: Blindsigt er et fællesskab, hvor der gælder fælles retningslinjer for alle, det er derfor ikke tilladt at nogen kører sololøb i modstrid med Blindsigt’s vedtægter eller dette regelsæt på maillisterne.
 • 7: Enhver liste skal have en moderator som er myndig, dvs. (fyldt 18 år). Dog kan der oprettes ungdomslister som modereres af yngre personer.
 • 8: Enhver liste skal have et navn som klart beskriver hvad listens formål er, til afgrænsning af de områder som der kan informeres om, eller debatteres. Dette vil være at se på Blindsigt’s hjemmeside, under præsentationen af maillisterne.
 • 9: Alle som skriver på listerne skal præsentere sig med deres fulde, borgerlige navn og eller underskrive sig, (synonymer accepteres ikke), og der skal angives et tydeligt emne til mailen som svarer til dens aktuelle indhold. Note: Ved “fulde, borgerlige navn” forstås: Det fulde navn som man, privat og officielt er kendt under, uden at det nødvendigvis matcher navne/dåbs attesten.
 • 10: Der “skal” altid føres et anstændigt sprog på listerne, da disse er offentlige, og der kan være rigtig mange, der læser med på dem. Personlig chikane, videresendelse af privat korrespondance og offentliggørelse af personlige oplysninger er ikke tilladt, og kan på ingen måde accepteres, og er umiddelbar grund til advarsel, og ved gentagelser, udelukkelse fra listen(erne). Samme gælder, hvis der direkte henvises eller udsendes piratkopieret materiale på en eller flere af Blindsigts lister. Der henvises i øvrigt til opretshavslovens §17 for yderligere information. Opretshavsloven Desuden opfordres der til at smalltalk og irrelevante kommentarer undlades, (dvs. svar, som er uden informationsværdi for den store gruppe), især på de emnespecifikke lister.
 • 11: Det er enhver moderators opgave at holde øje med, hvad der skrives på listen, og kun hvis grænsen for listens emne overskrides, eller der føres et sprog som går ud over accepterede grænser, må moderator gribe ind i sagen, og henstille til ordentlig kommunikation. Dette kan ske gennem en offentlig henstillling på listen, såvel som gennem fremsendelse af privat e-mail til den/de berørte personer. Hvis en eller flere henstillinger fuldstændig afvises/ignoreres, har moderator mulighed for at framelde den/de pågældende personer listen, jf. vedtægternes § 12 og regelsættets pkt. 2.
 • 12: Det er den enkelte moderators opgave, at afgøre hvorvidt tilmelding til pågældendes liste(r) skal kunne ske automatisk eller via manuel godkendelse.
 • 13: I tilfælde af at en moderator står med et uløseligt problem, kan dette drøftes på moderatorgruppens liste, hvor moderatorerne kan hjælpe hinanden. (Al kommunikation på moderatorgruppens liste er underlagt tavshedspligt).
 • 14: Hvis en moderator overskrider sine beføjelser overfor medlemmer af sin liste (evt. via udsendelse af private/offentlige chikanemails) kan listens medlemmer klage over moderatoren via en særlig e-mailadresse, som hedder “blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk”. Mails til denne adresse bliver udsendt til bestyrelsens medlemmer, som efterfølgende informerer moderatorgruppen, der tager hånd om sagen, og finder en løsning på problemet. Kreative idéer og forslag fra brugerne er også velkomne til denne e-mailadresse.
 • 15: Mister en moderator grebet om moderering af sin(e) liste(r) kan bestyrelsen træde til og være behjælpelig med: Midlertidig overtagelse af moderatoropgaven eller Permanent at finde en ny moderator til list(en/erne). En moderator opfordres til i videst muligt omfang, at have tilsyn med sin(e) liste(r) én gang i døgnet. Er dette ikke muligt i flere dage i træk (maks syv dage), må moderator vælge en hjælper til at overvåge sin(e) liste(r). Denne moderatorvikar vælges af moderatorgruppens midte. En Moderator kan højest have vikar på en liste, i op til 8 uger pr. år. Under særlige omstændigheder kan der dog træffes aftale med bestyrelsen om et længere fravær.
 • 16: Nægter moderatoren at overholde vedtægter og regelsættet, som han/hun allerede tidligere har godkendt, må vedkommende fratages moderatorposten for sin(e) liste(r). Bestyrelsen overtager midlertidigt modereringen af den/de pågældende liste(r) indtil et valg er blevet afviklet. Bestyrelsen er forpligtet til at afvikle en afstemning blandt medlemmerne på en given liste for herigennem at vælge en ny moderator, ligesom der ved en moderators fratræden skal iværksættes en lignende afstemning.
 • 17: Ved valg af ny moderator, kan alle listens medlemmer på opstillingstidspunktet stille op, og der bliver 1 uges opstillingsfrist. Det er en betingelse for opstilling som moderator, at man har accepteret vedtægter og regelsæt for Blindsigt og vil følge disse, så længe man er moderator. Efter opstillingen er der 1 uge til afstemning som finder sted via mail, over listen “moderatorvalg@blindsigt.dk” og kandidaten som får flest stemmer bliver valgt som moderator. I særlige tilfælde, f.eks. ved moderatorvalg til forholdsvis små lister på under 50 medlemmer, kan denne periode afkortes ned til 3 dage, både ved opstilling såvel som til valghandling. Når en moderator beslutter sig for at trække sig som moderator for sin(e) liste(r), så kan han/hun ikke selvstændigt udskrive valg til ny moderator. Moderatoren som ønsker at stoppe, skal først henvende sig til bestyrelsen. Herefter skal bestyrelsen udpege en gruppe, af moderatorgruppens deltagere, som skal påtage sig at gennemføre valghandlingen, og sørge for såvel opstillingsrunde såvel som valgperiode, med tydelig angivelse overfor medlemmerne, hvornår start – og slut tidspunkt finder sted. Dette skal naturligvis ske hurtigst muligt, da en (trætkørt) moderator, ofte gerne ser at sagen bliver afviklet så hurtigt som muligt.
 • 18: Ved udskrivelsen til moderatorvalg, er det de på udskrivelsestidspunktet tilmeldte medlemmer af listen, som er opstillingsberettigede. Ligeledes er det kun de medlemmer, som er tilmeldt listen på udskrivelsestidspunktet af valget, som er stemmeberettigede. Bestyrelsen sørger for at levere en liste over aktuelt tilmeldte medlemmer, på opstillingstidspunktet start, til de moderatorer som leder valget.
 • 19: I særlige tilfælde, som dette regelsæt ikke har taget højde for, forbeholder ledelsen (bestyrelsen/moderatorgruppen) sig ret til at tage stilling fra sag til sag.
 • 20: Efter dette regelsæts ikrafttræden er det en betingelse for oprettelse af lister, eller indtræden som ny moderator af en eksisterende liste på Blindsigt, at man godkender dette regelsæt og gældende vedtægter, samt at alle nuværende moderatorer accepterer overholdelsen heraf.

Dette regelsæt er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde 29. august 2019.