Vedtægter for foreningen Blindsigt

Her kan du læse vedtægterne for foreningen Blindsigt.
Download vedtægterne i PDF-format her.

Note: Dette dokument læses med bedste udbytte, såfremt din skærmlæser er opsat til at læse paranteser o.lign. tegn.

§ 1: Navn og hjemsted:

Stk. 1: Foreningens navn er Blindsigt.

Stk 2: Blindsigts hjemsted er hos formanden.

 

§ 2: Foreningens formål:

Stk. 1: Blindsigt er en forening, som har til formål at drive en webportal for synshandicappede i Danmark. Blindsigt indestår for at have rettighed til brug af systemer og til data og kan i forbindelse hermed indgå en aftale med tredjemand om drift heraf.

Stk. 2: Foreningen sørger som minimum, men ikke begrænset hertil, for etablering og drift af:

 • A: en hjemmeside, hvis indhold skal være med særlig relevans for synshandicappede i Danmark.

 • B: et antal elektroniske postlister, hvor emner der er relevante for synshandicappede i Danmark kan drøftes

 • C: En webmail service, som er tilgængelig for synshandicappede.

 • D: I videst muligt omfang at arbejde for en chatløsning, som er tilgængelig for synshandicappede.

 

§ 3: Ledelse:

Stk. 1: Blindsigts højeste myndighed er et repræsentantskab, som består af moderatorerne for de til enhver tid igangværende mail-lister.

Stk. 2: Der afholdes hvert år et repræsentantskabsmøde, med enten fysisk fremmøde eller via voice chat. Såfremt repræsentantskabsmødet afholdes via fysisk fremmøde, kan bevægelseshandicappede o.lign. efter aftale med bestyrelsen, opnå dispensation til at deltage via voicechat.

Repræsentantskabsmødet har til formål at:

 • 1:fastlægge de overordnede retningslinjer for hvordan Blindsigt skal drives jfr. § 6, samt

 • 2: vælge medlemmer af en bestyrelse, som varetager den daglige drift af Blindsigt jfr. Stk 3.

Stk. 3: Repræsentantskabet vælger af sin midte 3 medlemmer til en bestyrelse, samt en suppleant.
Repræsentantskabsmøderne afholdes årligt, og Valgperioden for hvert bestyrelsesmedlem er 2 år. Formanden vælges på ulige år, hvorefter de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og suppleanten vælges på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Valgene afgøres ved simpelt flertal. Såfremt skriftlig afstemning er påkrævet, kan valgene finde sted via listen moderatorvalg@blindsigt.dk

 

§ 4: Repræsentantskabsmødet:

Stk. 1: Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet til repræsentantskabsmøde i andet kvartal hvert år, via listen “moderatorgruppen”. Herudover indbydes tilhørere til at deltage via listen “blindsigt”. Begge indkaldelser sker med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2: Tilmeldinger til repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødets afholdelse. Tilmeldingen finder sted via mailadressen: blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk

Stk. 3: Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde bør som minimum indeholde:

 • 1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 • 2: Valg af 1 referent.

 • 3: Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse

4: Fremlæggelse af regnskabet for det forgangne år samt en økonomisk status for det indeværende år.

 • 5: Indkomne forslag. (Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forinden.)

 • 6: Valg:

  • A: Formand, (Vælges på ulige år).

  • (B: 1 Næstformand og 1 Bestyrelsesmedlem, (vælges på lige år))

  • C: 1 suppleant. (Vælges hvert år.)

  • Se iøvrigt § 3 stk. 3.

 • 6: Fremtidigt arbejde.

 • 7: Såfremt der er ankommet tilhørere til repræsentantskabsmødet, inviteres disse til en paneldiskussion med repræsentantskabet.

 • 8: Eventuelt.

Stk. 4: Repræsentantskabsreferatet udarbejdes af referenten, og godkendes af dirigenten, hvorefter det offentliggøres på moderatorgruppen og Blindsigt(at)blindsigt.dk.

Stk. 5: Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af moderatorgruppen, som har et alvorligt synshandicap. Medlemmer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, men som ikke er til stede på repræsentantskabsmødet, skal dog overfor bestyrelsen fremsende skriftligt tilsagn herom.

Stk. 6: Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 flertal af de fremmødte for vedtagelse af forslag til ændringer af Blindsigts vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst ét medlem ønsker dette, og dette kan evt. ske via listen moderatorvalg@blindsigt.dk.

Stk. 7: Forslag til ændring af Blindsigts vedtægter skal, for at kunne behandles, være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden repræsentantskabsmødet, og skal herefter offentliggøres på \”moderatorgruppens liste\”. samt på \”Blindsigt(at)blindsigt.dk\”.

 

§ 5: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Stk. 1: Såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet skriftligt ønsker dette, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som skal afholdes senest 5 uger efter, at der er fremsat begæring herom.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, når der er behov herfor, med mindst 2 ugers varsel. Se iøvrigt § 4 stk 1.

Stk. 3: Referatet af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde udarbejdes af referenten og godkendes af dirigenten, hvorefter det offentliggøres på moderatorgruppen og “blindsigt(at)blindsigt.dk”.

 

§ 6: Drift:

Stk 1: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark.

Stk. 2: repræsentantskabet Kan når særlige grunde taler herfor i nærmere bestemt omfang, ved indgåelse af skriftlig aftale herom overlade til tredje mand at varetage dele af blindsigts opgaver, bl.a. den tekniske drift.

 

§ 7: Bestyrelsens opgaver:

Stk. 1: Bestyrelsen forestår den daglige drift af blindsigt.

Stk2: Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer, som forestår førelsen af foreningens regnskab.

Stk. 3: Bestyrelsen beslutter, hvorvidt en anmodning om en ny listes oprettelse skal imødekommes. Klager over en afgørelse kan indbringes for repræsentantskabet, som træffer den endelige beslutning.

Stk. 4: Tvister som finder sted på tværs af mail-lister, behandles og sanktioneres af bestyrelsen, hvorefter de indbringes for repræsentantskabet til endelig afgørelse.

Stk. 5: Bestyrelsen er forpligtet til løbende at informere om sine aktiviteter på en mail-liste, som alle moderatorer er tilmeldt (moderatorgruppen), ligesom alle moderatorer kan debattere nye tiltag og problemer samt hjælpe hinanden på denne liste.

Stk. 6: Bestyrelsen er forpligtet til at informere brugerne om sine aktiviteter. Dette finder sted på en særlig liste (Blindsigt(at)blindsigt.dk).

 

§ 8: Mail-listernes oprettelse og drift:

Stk. 1: Det er bestyrelsens ansvar at oprette en mail-liste, såfremt en person overfor denne skriftligt tilkendegiver at ville være moderator for listen, og bestyrelsen vurderer, at listen er i tråd med Blindsigts formål og opfylder et udækket behov.

Stk. 2: For at blive moderator, skal man acceptere og efterleve Blindsigts gældende regelsæt for mail-lister.

Stk. 3: Når bestyrelsen jfr. stk 1 har besluttet oprettelsen af en mail-liste, indtræder den person, som skriftligt overfor bestyrelsen har tilkendegivet at ville være moderator for denne liste, i repræsentantskabet.

§ 9: Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10: Tegning:

Stk. 1: Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

 

§ 11: Ansvarsfraskrivelse:

Stk. 1: Blindsigt kan ikke på nogen måde drages til ansvar for tab af data eller følgerne heraf forårsaget ved uregelmæssigheder i driften, eller på anden lignende måde.

Stk. 2: Blindsigt har intet ansvar for listedeltageres private mailkorrespondancer og følgerne heraf.

 

§ 12: Eksklusion og udelukkelse:

Stk. 1: Ved overtrædelse af blindsigts generelle regelsæt for mail-lister, såsom:

 • A) Misbrug af status som moderator,

 • B) Deltagere der på uacceptabel måde hævder sig over for andre medlemmer på Blindsigts mail-lister,

 • C) Anvender Blindsigts mail-lister til direkte eller indirekte chikane og/eller personforfølgelse,

 • D) Ud- og videresendelse af private mails indeholdende personfølsomme data eller krænkende indhold (Her henvises iøvrigt til “regelsættet for Blindsigts mail-lister”)

Brugere som overtræder ovenstående, og som allerede har modtaget en advarsel, kan af repræsentantskabet udelukkes fra samtlige af Blindsigts mail-lister med følgende terminer:

 • Første gang i 14 dage,

 • Anden gang 1 måned,

 • Tredje og evt. efterfølgende gange, et halvt års udelukkelse.

Brugere som har været uden sanktion i et helt år bliver nulstillet.

Stk. 2: Klager over en beslutning i medfør af stk 1 kan indbringes for repræsentantskabet senest 14 dage efter modtagelse af kendelsen. Herefter har repræsentantskabet 14 dage til at revurdere sagen, og træffe den endelige afgørelse.

 

§ 13: Blindsigts opløsning:

Stk. 1: Opløsning af foreningen besluttes af repræsentantskabet på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, med mindst 4/5 af samtlige stemmeberettigede stemmer hvoraf det ene repræsentantskabsmøde skal være det ordinære.

Stk. 2: Bestyrelsen er forpligtet til at fungere, indtil afviklingen af hjemmeside og listeserver er tilendebragt.

Stk. 3: Evt. overskydende midler tilfalder en organisation som bedst kan opfylde foreningens formål eller som i øvrigt findes værdig til at modtage foreningens resterende midler.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 20. maj 2020.